مهد کودک و پیش دبستانی میلاد شفق مهربان.

کارکرد روزانه وارتباط با اولیای محترم.

مهد کودک و پیش دبستانی میلاد شفق مهربان.

کارکرد روزانه وارتباط با اولیای محترم.

 • ۱
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۱
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۱
 • ۰

کارگروهی توسط کودکان وساخت کاردستی واحد انسان ( قاب عکس ) .

 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

 • ۰
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

برنامه آمبلیو پی  (  سنجش بینایی )  

 روز  چهارشنبه  مورخ   95/10/29  از  ساعت  9 صبح لغایت 13/30 

 از کودکان یک ساله به بالا  در مرکز آموزش میلاد شفق انجام میگردد.

همراه داشتن اصل شناسنامه و مبلغ /3500 تومان  الزامی است .
 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

 • fatemeh abasi
 • ۰
 • ۰

 • fatemeh abasi